Zápis dětí na školní rok probíhá většinou první týden v dubnu. Pokud se v mateřské škole v průběhu školního roku uvolní místo, je možné požádat o přijetí i mimo termín zápisu.

Den otevřených dveří probíhá v době zápisu. U zápisu předloží rodiče svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Směrnice č. 4/2012
Č.j. 23/2012

Ředitelka Mateřské školy Pštrossova, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b)  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce 2012-2013 překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.
Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky. Věk dítěte je posuzován k 31.8.2012.

II.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka školy z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

Kritérium

Bodové ohodnocení

Trvalý pobyt dítěte*

Trvalý pobyt MČ Praha 1

3

Trvalý pobyt v jiné MČ Prahy

2

Trvalý pobyt mimo území hl.m.Prahy

0

Věk dítěte**

5 let věku

3

3-4 roky

2

Mladší 3 let

0

Individuální situace dítěte

Sourozenec z MŠ nebo ZŠ Praha 1

3

 

Dítě se hlásí k celodennímu pobytu

2

* Upřednostnění se týká též občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území MČ Praha 1. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení
§ 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona, vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

III.
V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

IV.
Při rovnosti bodů posuzovaných kritérií bude upřednostněno starší dítě. O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí podání žádosti v době konání zápisu do MŠ Pštrossova.
O přijetí je rozhodováno až v momentě, když jsou odevzdány všechny přihlášky. Termín odevzdání bude stanoven ředitelkou MŠ při zápisu.

V Praze dne 1.3.2012                               
Mgr.Jarmila Zavadilová
ředitelka MŠ Pštrossova

 

 


Powered by Flippy