Náš integrovaný celoroční vzdělávací projekt "Putujeme s Kašpárkem " vychází z RVP PV. Je uplatňován jako integrovaný projekt vzdělávání dětí, který respektuje soudobé poznatky z oblasti psychologie a pedagogiky. Je zpracován tak, aby rozvíjel fyzické, psychické i sociální kompetence dítěte.V projektu jsme zohlednily zaměření naší školy na rozvíjení kultury řečového projevu dětí slovesným uměním. Projekt je založen na vnitřní motivaci dětí a jejich aktivní účasti, podporuje prožitkové učení hrou a činnostmi. Obsahové celky projektu jsou vázány k určitému tématu, který je dětem blízký.

Plánování vzdělávání dětí se váže k integrovaným tématickým blokům. Jejich smysl vidíme v tom, že děti jsou vedeny k vnímání skutečnosti v přirozených souvislostech a k řešení komplexních problémů tak, jak se s nimi v životě setkávají. Mají možnost získávat a vytvářet si reálný obraz světa. Obsahové celky plánujeme tak, aby se vždy vázaly k určitému tématu, které je dětem blízké. Témata jsou volena dle toku času.

Kašpárek tě vítá u koťat / štěňat / medvíďat

Hlavní vzdělávací záměry

 • seznámit se s prostředím školy, dětmi a dospělými
 • orientovat se ve třídě, MŠ i ostatních prostorách
 • brát si hračky a uklízet je na místo k tomu určené
 • navázat vztahy s vrstevníky a dospělými
 • znát jména dětí ve třídě
 • projevovat své potřeby, komunikovat, vyjadřovat přání
 • postupně si zvykat na pravidelné činnosti v MŠ
 • podílet se na tvorbě pravidel a rituálů ve třídě, vnímat je a respektovat
 • aktivně projevit svůj zájem, zálibu

Náměty a činnosti

Kdo jsem a kam patřím, moje značka, kdo je můj kamarád, moje oblíbená hračka, každý jsme jiný, kam co patří, jak se to dělá, jak se domlouváme, co už umím, budeme si hrát

Kašpárek maluje barevný podzim

Hlavní vzdělávací záměry

 • rozvíjet a usměrňovat přiměřenou fyzickou aktivitu (provádět přirozená i zdravotní cvičení)
 • zajímat se o materiály, experimentovat, rozvíjet smysly
 • seznamovat se s lesními zvířaty
 • vnímat změny v přírodě
 • zvládnout základní sebeobsluhu
 • poznávat činnosti lidí, hovořit o práci rodičů, jiných lidí
 • vytvářet povědomí o zdraví, otužování, výživě, zdravém životním stylu
 • orientovat se v okolí MŠ, okolí bydliště
 • učit se správnému a bezpečnému chování při pobytu mimo MŠ
 • manipulovat s přírodninami, vnímat jejich estetickou stránku, znát užitečnost
 • rozvíjet kvalitu slovního projevu
 • učit se spolupracovat, vnímat výkon druhého, být empatický

Náměty a činnosti

seznamování se znaky podzimu, poznej ovoce a zeleninu,práce s knihou a encyklopedií, experimentování s přírodninami, pozorování změn počasí, zpěv a recitace

Kašpárek slaví vánoce

Hlavní vzdělávací záměry

 • posilovat vztahy k rodině
 • podporovat vztahy mezi dětmi
 • seznamovat se s tradicemi a slovesným odkazem
 • rozlišovat a oceňovat jednání lidí a pohádkových bytostí
 • seznamovat se lidskými hodnotami
 • formulovat myšlenky, přání, učit se zdrženlivosti při plnění svých přání
 • vnímat a přijímat kladnou zpětnou vazbu(přijetí, povzbuzení, ocenění)
 • rozvíjet manipulační dovednosti, cílevědomost, délku soustředění
 • učit se dokončovat hry, samostatně uklízet hračky
 • poznávat, že vlastním jednáním lze druhému udělat radost
 • projevovat empatii vůči lidem
 • učit se šetrně zacházet s věcmi

Náměty a činnosti

příprava a realizace Mikulášské nadílky, experimentování a práce s různými materiály,četba a dramatizace pohádek, seznamování s koledami a básněmi, hudebně-pohybové hry, chystáme se na vánoční besídku a nadílku, vánoční zvyky, výzdoba, pečení, hra s novými hračkami

Kašpárek staví sněhuláka

Hlavní vzdělávací záměry

 • seznamovat se s hlavními znaky zimy
 • poznávat péči lidí o přírodu
 • setkávat se s výtvarnými, hudebními, literárními a divadelními prvky
 • rozšiřovat aktivní znalost pohádek, písní a básní
 • učit se spolupracovat při hře
 • rozvíjet své dovednosti při manipulaci s hračkami a materiály
 • seznámit se s prostředím ZŠ
 • poznávat funkci některých věcí
 • seznamovat se s různými oblastmi lidské činnosti
 • poznávat specifika života ve městě , ochrana prostředí
 • učit se podporovat zdravý životní styl , ochrana před nemocemi

Náměty a činnosti

Experimenty se sněhem, koulování, krmení ptáků, práce s knihami a encyklopediemi, četba a dramatizace pohádek, návštěva ve škole, experimenty s předměty, dopravní prostředky, předměty denní potřeby, hračky, návštěva v kuchyni, povolání rodičů, třídění odpadů, pozorování životního prostředí, ochrana zdraví

Kašpárek sází kytičky

Hlavní vzdělávací záměry

 • seznamovat se s hlavními znaky jara
 • poznávat přírodu a vliv člověka na ní
 • učit se pěstovat rostliny
 • seznamovat se s tradicemi velikonoc, podílet se na přípravě oslavy
 • upevňovat vztah k blízkým osobám
 • seznamovat se s domácími zvířaty a jejich mláďaty
 • zvyšovat kvalitu vlastního vyjadřování

Náměty a činnosti

Pozorování přírody, sázení rostlin, příprava oslavy Velikonoc,výzdoba třídy, práce s materiálem, seznamování se slovesným uměním

Kašpárek se těší na prázdniny

Hlavní vzdělávací záměry

 • seznamovat se s hlavními znaky léta
 • poznávat exotická zvířata
 • realizovat experimenty s přírodními materiály
 • seznamovat se s různými druhy sportů
 • zvyšovat fyzickou zdatnost a obratnost
 • seznamovat se s různými druhy nebezpečí a ochranou před nimi
 • poznávat místo kde žiji
 • zvyšovat povědomí o jiných kulturách

- získávat povědomí o naší kultuře, jiných zemích

Náměty a činnosti

Pozorování počasí, výlet do ZOO, práce s encyklopediemi, školní a obvodní olympiáda, prázdniny , sportování, vycházky do okolí, poznávání památek

Integrovaní tématické bloky si naši pedagogové rozpracovávají v třídních vzdělávacích programech do podtémat, která nejsou pevně časově ohraničena. Jejich časovou délku určuje zájem dětí a aktuální dění v mateřské škole. Jsou dostatečně široká, aby poskytovala dostatek podnětů k činnostem. Snažíme se vzdělávací nabídku naplnit mnohostranně pestrou praktickou a intelektovou činností dětí. Pedagogové konkretizují cíle i obsah tak, aby vyhovoval skladbě dětí ve třídě, jejich potřebám i možnostem.


Powered by Flippy